En tur innom det alternative


posted November 6, 2013 by Lars-Kristian Eriksen

De siste dagene har jeg deltatt i en ganske opphetet diskusjon på en facebookgruppe for medlemmer av en lavkarboklubb. De mest aktive menneskene på denne gruppen, men også andre grupper som handler om lavkarbo, er tilbøyelig til å ha en litt alternativ tankegang, dette gjenspeiles i en generell skepsis til myndighetene og til legemiddelindustrien. Denne diskusjonen startet med et relativt uskyldig spørsmål angående vaksine mot sesonginfluensa. Jeg hadde tenkt til å gjengi store deler av diskusjonen med fullt navn på alle deltagerne, men ser meg nødt til å anonymisere, fordi det i etterkant av diskusjonene foregikk en heftig sletting av kommentarer. Heldigvis hadde jeg allerede sikret meg skjermdump av hele saken. Vedkommende, som i denne bloggposten bare vil bli omtalt som “Klaus”, ba også om at alle kommentarer hvor han var nevnt skulle bli slettet. Jeg skal derfor ettergi hans ønske om anonymitet.

NB! I etterkant av denne bloggposten har det skjedd ting som gjør at jeg føler anonymisering blir helt feil. Navnene som gjengis her er derfor de korrekte. Jeg hadde også tenkt til å linke til hele diskusjonen, men måtte gå vekk fra dette da Keysan slettet alle sine kommentarer. Jeg har nå fått tilgang til hele diskusjonen, som kan leses her.

Skjermbilde 2013-11-06 kl. 19.28.59

Fordi influensaviruset muterer hvert år, er vi avhengige av nye vaksiner for å begrense tilfeller av sykdom. Hvert år produseres det derfor nye vaksiner som blir anbefalt til personer som enten selv er utsatt for alvorlig sykdom i forbindelse med influensaviruset, eller som arbeider med personer som er det. For friske individer som ikke er i mye kontakt med utsatte personer, er det liten hensikt å vaksinere seg mot sesonginfluensaen da det kun gir 1 % absolutt risikoreduksjon (Jefferson et. al 2013).

Personer som bør vaksinere seg mot sesonginfluensa er:

 • Alle fra og med fylte 65 år
 • Beboere i omsorgsbolig og sykehjem
 • Gravide etter 12. svangerskapsuke. Gravide i 1.trimester med annen tilleggsrisiko kan vurderes for vaksinasjon
 • Barn og voksne med:
  • diabetes mellitus, type 1 og 2
  • kronisk lungesykdom (inkludert astma)
  • kronisk hjerte- og karsykdom, spesielt personer med alvorlig hjertesvikt, lavt minuttvolum eller pulmonal hypertensjon
  • kronisk leversvikt
  • kronisk nyresvikt
  • kronisk nevrologisk sykdom eller skade, spesielt personer med nedsatt lungekapasitet
  • nedsatt infeksjonsresistens
  • svært alvorlig fedme (KMI over 40)
  • annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege
 • I tillegg anbefales vaksinen til følgende grupper:
  • Helsepersonell som har pasientkontakt. Disse er i stor grad utsatt for smitte, og dersom de selv blir smittet kan de være en betydelig smittekilde for sine pasienter
  • Svinerøktere og andre som har regelmessig kontakt med levende griser. Hovedhensikten med vaksinasjon av svinerøktere er å beskytte grisene mot influensasmitte, og dermed hindre utvikling av virus med nye egenskaper i svinebesetningene
  • Husstandskontakter til svært immunsupprimerte pasienter bør vurdere å vaksinere seg mot influensa for å beskytte den immunsupprimerte

(FHI, 2013)

De fleste medlemmene i denne gruppen er skeptiske til myndighetenes råd, noe som til dels er forståelig da de selv har gjort drastiske kostholdsendringer, helt i strid med disse rådene, og i tillegg opplevd siginifkant bedre helse. Det var derfor ikke spesielt overraskende at de første kommentarene er som følger:

Skjermbilde 2013-11-06 kl. 19.30.36

Uten å kjenne bakgrunnen til disse menneskene (foruten de som jobber i helsevesenet) kan man ikke si så mye. For alt jeg vet kan det være friske individer, og som derfor ikke har noen spesielt god grunn til å vaksinere seg. Ingenting spesielt med dette altså, kunne like gjerne vært meg som kommenterte, i og med at jeg ikke kommer til å ta vaksinen selv. Men etter hvert dukker denne kommentaren opp:

Skjermbilde 2013-11-07 kl. 17.07.18

For vedkommendes eget beste håpet jeg på at dette kun gjaldt influensavaksinen, og at han videre var litt unyansert ved å påstå at absolutt ingen trenger den. Men så feil kunne jeg altså ta:

Skjermbilde 2013-11-07 kl. 17.08.25

Klaus Keysan hevder han har satt seg grundig inn i temaet (noe som jeg tror han har gjort, men dessverre helt uten kritisk sans). Jeg hadde fortsatt et håp om at han var unyansert, og forsøkte derfor indirekte å gi ham en hjelpende hånd. Skivebom:

Skjermbilde 2013-11-07 kl. 17.10.02

Keysan mener altså at alle mennesker bør avstå fra alle typer vaksiner, til og med barnevaksinasjonsprogrammet!

Skjermbilde 2013-11-07 kl. 17.11.54

Slike ekstreme meninger kan ikke få stå uimotsagt,  og en bør etterstrebe å motgå dem med saklig argumenasjon. Ikke minst bør en etterspørre dokumentasjonen som ligger til grunn for påstandene. Med slike bastante uttalelser så regner en jo med at dokumentasjonen er overveldende. Keysan mener altså bastant at alle mennsker, friske som syke, unge som gamle, immunkompromiterte som ikke immunkompromiterte, bør avstå fra å vaksinere seg.

Skjermbilde 2013-11-07 kl. 17.13.05

Keysan hevder altså at vaksiner virker mot sin hensikt. Hvis det var så tydelig så burde det jo være enkelt å spotte det ved å se på forekomst av sykdommer det vaksineres mot. Dessverre for Keysan er det levnet over enhver tvil hvilken suksess vaksiner har hatt på helse i moderne tid. Sammen med antibiotika regnes det som det største fremskrittet vi har gjort.

Under kan du se noen eksempler (Roush et. al, 2007).

Skjermbilde 2013-11-04 kl. 19.35.44

Dette er en oversikt fra USA som ettertrykkelig viser effekten vaksiner har hatt på en rekke sykdommer. Etter at vaksiner for disse sykdommene ble introdusert, er antall tilfeller redusert med 92,9 % til 100 %, og som et resultat av dette har også dødsfall så og si opphørt å forekomme. Det beste eksempelet på hvor effektive vaksiner kan være er koppeviruset (smallpox), som på verdensbasis ble erklært utryddet av WHO i 1980. En sykdom som hevdes å ha tatt liv av så mange som 300 – 500 millioner mennesker i løpet av det 20. århundret (Koplow, 2004). Med dette i bakhodet kan det være interessant å se hva Keysan sikter til når han hevdet at vaksiner ofte virker mot sin hensikt. Vegard Lysne etterspør derfor hvor Keysan har disse tallene fra, hvorpå  han svarer:

Skjermbilde 2013-11-07 kl. 17.14.03

Keysan innrømmer altså at det er vanskelig å finne dokumentasjon som backer opp påstandene hans, i hvert fall fra gode hold. Han skal ha for ærligheten. Han henviser altså til denne polske artikkelen, som tar for seg en rekke studier. Den er publisert i det polske tidsskriftet Progress in Health Sciences, et tidsskrift som ikke er indeksert på pubmed, hva nå enn man skal tolke ut ifra det. Noe kvalitetstegn er det neppe. Tar man en nærmere titt på dette tidsskriftet ser man at “Deputy Editor” er en prof. Wojciech Kułak, tilfeldigvis samme person som står som medforfatter på artikkelen Keysan linker til. Går man enda litt dypere så ser man at “Chief editor” for dette tidsskriftet er en prof. Elżbieta Krajewska-Kułak. Disse personene har altså samme etternavn, og etter litt graving hos mine polske venner og bekjente bekreftes det med stor sansynlighet at disse to er gift. Det lukter humbug lang vei. En enda nærmere titt på dette tidsskriftet viser at det er tilknyttet et universitet i Polen som publiserer sine egne materialer. Hvorfor publiseres det ikke andre steder, f.eks i mer anerkjente tidsskrift? Mest sansynlig fordi det ikke tilfredsstiller kravene. Tar man en nærmere titt på artikkelen så sier den heller ingenting om hvor effektiv vaksiner er mot de aktuelle sykdommene, men handler mer om hvordan vaksiner, i følge dem, fungerer på et basalt nivå, og hvordan de kan skape alvorlige nevrologiske bivirkninger. I tillegg graver de frem gamle påstander om at MMR-vaksinen er årsak til det økte antallet av atusimetilfeller, noe som i ettertid er avslørt som svindel og forskningsjuks.

Skjermbilde 2013-11-07 kl. 17.14.47

Meslinger var altså ikke et problem før vaksinen? Neivel? I perioden mellom 1953 og 1962 er det estimert at det var 530 217 tilfeller av meslinger i USA, hvor 440 av disse tilfellene endte med dødsfall. Da tar man ikke med i beregning alle komplikasjoner som meslinger kan gi; meningitt, encefalitt, bronkitt, lungebtennelse, otitt og subakutt skleroserende panencefalitt (Jacobsen et. al, 2010). Dette er alvorlige komplikasjoner, og encefalitt (hjernebetennelse) kan ramme så mange som mellom 1 av 1000 og 1 av 5000, hvor ca 1/3 vil få varige hjerneskader.

Når vi først er inne på meslinger, så kan vi jo se hva som skjer hos uvaksinerte. I Norge er meslinger sjeldent pga god vaksinasjonsdekning, men enkelte subgrupper i befolkningen vegrer seg for vaksinering. Under ser du alle tilfeller av meslingeutbrudd i Norge de siste 16 årene. Legg merke til at utbrudd nesten utelukkende skjer hos uvaksinerte grupper.

Skjermbilde 2013-11-06 kl. 21.24.55

Men Keysan gir seg ikke der, han hevder videre at vaksiner er den direkte årsaken til blant annet ME. Bakgrunnen for den påstanden er at det er pasienter som har fått erstatning etter at de hevdet at vaksiner var årsaken til deres ME-plager. Han nevner ingen spesifikk sak, men det er nærliggende å tro at han sikter til May Britt Hovland som i slutten av oktober ble tilkjent erstatning etter flere års kamp mot Norsk Pasientskadeerstatning (NPE).

Skjermbilde 2013-11-07 kl. 17.16.08

Som om det ikke var klart nok fra før, så viser i hvert fall Keysan her at han ikke helt vet hva han prater om. En slik dom sier nemlig ikke noe om årsak. I pasientskadeloven paragraf 3, står det:

“Dersom årsaken til en skade på en pasient ikke kan bringes på det rene, og skaden sannsynligvis skyldes ytre påvirkning på en pasient under behandlingen, skal det normalt antas at skaden skyldes feil eller svikt ved ytelsen av helsehjelp.

Ved erstatning som følge av skade etter anbefalte eller påbudte vaksinasjoner etter lov 5. august 1994 nr. 55 om vern mot smittsomme sykdommer, gjelder retten til erstatning etter § 2 første ledd bokstav d med mindre den ansvarlige godtgjør at en eller flere andre årsaker er mer sannsynlige.”

I slike saker jobber man altså med omvendt bevisbyrde, noe som betyr at myndighetene må sannsynliggjøre at det er andre faktorer som har forårsaket skadene på pasienten. Det er ikke pasienten som må bevise at plagene dere er som en direkte årsak av vaksinen. Denne saken, og for øvrig alle andre lignende saker, kan derfor ikke brukes som et argument for å kunne påstå at vaksiner forårsaker ME. Men uansett, om det hypotetisk sett var vaksinen som var årsake til ME-sykdommen til May Britt Hovland, så ville det likevel vært et enkelttilfelle. Hva med alle de enkelttilfellene hvor den vaksinerte ikke opplever noen som helst bivirkninger, men tvert i mot slipper unna noe som kunne vært en alvorlig sykdom. Burde ikke dette da veie like tungt? De aller, aller fleste erfarer jo lite til ingenting negativt ved vaksinering, og sånn sett så er jo da dette nesten som å argumentere mot seg selv.

Keysan hevder videre at myndighetene, evt. legemiddelindustrien (jeg er usikker på hvem han egentlig sikter til), trikser med tall i forbindelse vaksinestudier.

Skjermbilde 2013-11-07 kl. 17.18.58

Her skyter han seg selv i foten, for dette er jo egentlig en kjent taktikk fra antivaksere. Under ser dere noen grafer som antivaksere ynder å ta frem for å demonsterer hvor unyttig vaksiner er.

 391548_10151159034715460_1499370241_n

Hvordan er dette mulig? Hvordan kan denne grafen vise så motsatte tall sammenlignet med oversikten fra USA som jeg viste til tidligere i bloggposten? Svaret er enkelt, dette er en oversikt over antall dødsfall, ikke tilfeller av hver sykdom. Det er mange årsaker til at dødeligheten var på vei ned allerede før man begynte med vaksiner. Bedre helsevesen, bedre ernæring osv. Hva om vi så ser på hva som skjer når vaksinefrykt slår inn?  Rundt årtusenskiftet ble MMR-vaksinen satt i forbindelse med autisme av en mann kalt Andrew Wakefield. Dette skapte stor vaksinefrykt, noe som svekket vaksinasjonsdekningen kraftig. Akkurat slik frykt som Keysan her er i ferd med å skape, uten sammenligning for øvrig. Under er en tabell fra Health protection agency som viser insidensen av meslinger i Storbritannia, sammelignet med vaksinasjon.

Skjermbilde 2013-11-05 kl. 19.09.38

Hva skjer så med vaksinasjonsdekningen når vaksinefrykt sprer seg?

Skjermbilde 2013-11-05 kl. 19.14.55

Som du ser falt vaksinasjonsdekningen kraftig i perioden (1998) hvor den avslørte svindleren Andrew Wakefield argumenterte for at MMR-vaksinen var årsak til den økte insidensen av autisme. Hva skjedde så med antall tilfeller av meslinger? Det steg selvfølgelig.

Skjermbilde 2013-11-05 kl. 19.21.11

Gunnar Tjomlid har skrevet en rekke bloggposter om dette. Akkurat disse grafene kan du lese mer om her.

Et annet klassisk eksempel på hvordan antivakserne trikser med tall, er denne grafen:

Skjermbilde 2013-11-05 kl. 19.23.30

I motsetning til eksempelet lenger oppe, som viser antall dødsfall, så er jo faktisk dette en oversikt over antall tilfeller. Men som vi ser av grafene fra Storbritannia (lenger oppe) så går insidensen av meslinger i sykluser på 2-3 år, og denne grafen handler rett og slett kun om å ta med tall når det er på det laveste. Se bare på denne grafen under her:

Skjermbilde 2013-11-05 kl. 19.27.41

Dette er altså bare en usedvanlig kreativ måte å vise frem data på, med den hensikt å lure sine lesere til å tro at vaksiner ikke har noe med forebyggingen av disse sykdommene å gjøre. Om Keysan er ute etter å beskylde noen for å trikse med tall, så er det til sine egne han bør kikke, ikke mot myndigheter eller legemiddelindustri.

Videre hevder Keysan at:

Skjermbilde 2013-11-07 kl. 17.19.51

Dette er en påstand jeg ikke en gang har tenkt å imøtekomme med motargumenter, så tåpelig er den. Jeg lar det heller være opp til Keysan å dokumentere den:

Skjermbilde 2013-11-07 kl. 17.21.04

Det klarer han selvfølgelig ikke, eller, han lar det være opp til meg å dokumentere hans egne påstander. Epic fail….

Desperasjon

Mye tyder på at han begynner å bli desperat nå, og i klassisk antivakser-stil linkes det heftig til youtube.

Skjermbilde 2013-11-07 kl. 17.21.56

Skjermbilde 2013-11-07 kl. 17.23.10

At det linkes til youtube er jo et problem i seg selv, men når man ettergår disse mer eller mindre kjente personene det refereres til, blir det enda mer morsomt.

Andrew Wakefield er mannen bak den famøse påstanden om at MMR-vaksinen førte til autisme, noe som førte til at det ble skapt stor vaksinefrykt som vi så tidligere i bloggposten. 4 år etter at Wakefield publiserte dataene sine, hadde ingen andre forskere klart å reprodusere resultatet hans eller bekreftet hypotesen. I 2004 fant Sunday Times ut, etter 4 mnd. med undersøkelser av journalisten Brian Deer, at Wakefield hadde store økonomiske interesser ved å linke MMR-vaksinen til autisme og at studien var forfalsket. Noe som førte til at 10 av de 13 medforfatterne til studien trakk seg med følgende budskap;

“We wish to make it clear that in this paper no causal link was established between MMR vaccine and autism as the data were insufficient”

Dette er ikke den eneste skandalen Andrew Wakefield har vært involvert i. I forbindelse med sitt forskningsarbeid ble han i 2010 dømt for en rekke tilfeller av brudd på etiske retningslinjer av British General Medical Counsil (GMC). Blant annet 12 tilfeller av misbruk av barn i forbindelse med sine forskningsprosjekt. GMC slo fast at Wakefield hadde:

“Failed in his duties as a responsible consultant”, acted both against the interests of his patients, and “dishonestly and irresponsibly” in his published research”

Det hele endte med at Wakefield mistet rettighetene til å praktisere som lege i Storbritannia. Andrew Wakefield har en wikipediaside på størrelse med en bok, vel verdt å ta en titt på om du er interessert.

Den andre personen som Keysan setter sin lit til er Gary Null. En talkshow-vert og forfatter som tilfeldigvis også er en notorisk konspirasjonsteoretiker og kvakksalver. Null hevder blant annet at HIV ikke leder til aids, samtidig som han selv selvsagt selger “medisiner” med udokumentert effekt som kan helbrede både det ene og det andre. En ordentlig kvakksalver.

Keysan kan med andre ord ikke sies å være spesielt kritisk når han tilegner seg informasjon på nettet, noe han selv hevder han er ganske god på:

Skjermbilde 2013-11-07 kl. 17.24.06

Et kroneksempel på hvor farlig internett kan være.

Men Keysan er ikke ferdig. Når saklige argumenter og youtubefilmer ikke er tilstrekkelig, så beveger man seg over på konspirasjonsteoriene. I kommentarfeltet linket jeg til et debattinnlegg i Morgenbladet av Camilla Stoltenberg, lege og forsker, og på tidspunktet debattinnlegget ble gitt ut var hun assisterende direktør ved Nasjonalt Folkehelseinstitutt (FHI). Stoltenberg er også datter av Thorvald Stoltenberg, og søster av tidligere statsminister Jens Stoltenberg. Dette var i forbindelse med påstandene om MMR-vaksinen og autisme, noe jeg avkreftet som svindel (ref. Andrew Wakefield) og blant annet linket til dette debattinnlegget hvor Stoltenberg skriver følgende:

“I Oslo pågår i disse dager et utbrudd av meslinger blant barn som ikke er vaksinert”

“De sier det kan virke som om disse foreldrene tror på Andrew Wakefields påstander om at MMR-vaksine kan forårsake autisme, og mangler informasjon om at Wakefields forskning er avslørt som svindel”

Tilsvaret Keysan da kommer med er konspirasjonsteorier, og anklager om at Stoltenberg-familien, FHI og Rockefeller Foundation har tette bånd, og at FHI årlig mottar store beløp fra Rockefeller foundation. Og at Camilla Stoltenberg derfor har stor egeninteresse av å snakke negativt om Wakefield.

Skjermbilde 2013-11-07 kl. 17.25.59

Skjermbilde 2013-11-07 kl. 17.27.15

For de av dere som ikke kjenner til Rockefeller Foundation, kan dere lese om det her. Kort fortalt er dette en veldedig organisasjon som arbeider for folks helse over hele verden og er med på å finansiere blant annet medisinske fakultet og institutt, medisiner, vaksiner og forskning. I 1929 gav Rockefeller Foundation ca. 1 million norske kroner til den norske stat for å opprette det som nå heter Nasjonalt Folkehelseinstitutt (FHI). Det er altså ved dette instituttet Camilla Stoltenberg nå er direktør, og det er her Keysan hevder at det er korrupsjon. Denne påstanden har han hentet fra en bokanmeldelse skrevet på Nyhetsspeilet, en side som hevder at CIA dekker over UFO-observasjoner ved å infiltrere vestlig presse, at Holocaust aldri fant sted, og at USA selv stod bak 9/11. Et samlingssted for konspirasjonsteoretikere med andre ord. I denne boken, skrevet av Per-Aslak Ertresvåg, lanseres det en rekke konspirasjonsteorier, blant annet at FHI årlig mottar store donasjoner fra Rockefeller Foundation takket være Camilla Stoltenbergs lobbyvirksomhet. Om dette er sant så vil det jo være store interessekonflikter, men er det virkelig det?

Selvfølgelig ikke! Den norske stat mottok som nevnt ca. 1 million norske kroner for å opprette det som nå heter Nasjonalt Folkehelseinstitutt (FHI), men FHI har siden det ikke hatt direkte befatning med Rockefeller Foundation. Denne donasjonen på ca. 1 million norske kroner er heller ikke noe som den norske stat holder hemmelig, eller noe som er unikt. Rockefeller Foundation donerer ofte bort store beløp, mye større enn dette. På 20-tallet var ikke Norge et spesielt rikt land, og det var dette som var grunnlaget for denne donasjonen. Det er heller ikke sant som Keysan skriver at regnskapene til FHI er unntatt offentligheten grunnet “konkurranse i vaksinemarkedet”.  FHI er en statlig virksomhet som rapporterer regnskapene inn til statsbudsjettet, ikke til Skatteetaten som andre virksomheter.

Skjermbilde 2013-11-06 kl. 19.19.22

Etter dette dreide diskusjonen seg igjen over på autismelinken til Andrew Wakefield, og jeg lot Keysan få lov til å dokumentere denne åpenbart kausale sammenhengen. Det ble linket til to enkeltstudier, én basalstudie og én epidemiologisk studie, som vagt antydet at det kunne ha en sammenheng. Jeg har dessverre ikke link til disse studiene eller skjermdump av kommentarene, da disse ble slettet. Tilsvaret mitt ble en Cochrane Review som kan leses her, hvor konklusjonen sier:

“Exposure to the MMR vaccine was unlikely to be associated with autism, asthma, leukaemia, hay fever, type 1 diabetes, gait disturbance, Crohn’s disease, demyelinating diseases, bacterial or viral infections”

Gunnar Tjomlid har uansett skrevet utfyllende om dette i denne bloggposten.

Resten av diskusjonen handlet mest om billige forsøk på latterliggjøring av meg som person, noe jeg bare limer inn under uten kommentarer.

Skjermbilde 2013-11-07 kl. 17.28.33 Skjermbilde 2013-11-07 kl. 17.28.44

Heldigvis tok det hele en brå vending, da Keysan plutselig fant ut at denne diskusjonen kanskje ikke var det smarteste han hadde begitt seg ut på.

Skjermbilde 2013-11-06 kl. 19.57.04

Jeg har dessverre liten tro på at vedkommende mente dette, men heller skrev det som et forsøk på å ikke miste ansikt. Slike ekstreme holdninger endres ikke i løpet av en diskusjon over et par dager. Forhåpentligvis har andre utenforstående lest argumentasjonen og tatt et fornuftig standpunkt.

Vaksiner barna dine, og vær kritisk når du hører slike ytringer som det Keysan kommer med!

Oppdatering 07.11-2013

Som nevnt først i bloggposten, så var den opprinnelige anonymisert. Dette fordi jeg lot tvilen komme Keysan til gode, og trodde på han når det gjaldt innrømmelsen om at han hadde tatt feil. I ettertid har det vist seg at angeren ikke satt langt inne.

Skjermbilde 2013-11-07 kl. 15.56.41

Keysan har tydeligvis ikke endret noe spesielt synspunkt. La det være helt klart, jeg er absolutt for at folk med kunnskap deler sine erfaringer og forsøker å påvirke folk i positiv retning, men da må argumentasjonen være på plass. Som jeg forhåpentligvis har gjort det klart og tydelig i denne bloggposten, så er Keysan på ville veier. Når slike mennesker begynner å gi råd, da må noe steppe inn og si ifra. Jeg tror på ingen måte at andre mennesker ikke klarer å bruke hodet, men vaksiner og konspirasjonsteorier som det Keysan presenterer er litt over hva man kan forvente at mannen i gata kan gjøre seg opp en mening om. Når Keysan kjører på med propagandaen sin, er det derfor lett for at uvitende individer å falle for hva han påstår.

Skjermbilde 2013-11-07 kl. 17.51.21

Denne kommentaren er postet under en ny tråd som omhandlet vaksiner, hvor det linkes til en spørreundersøkelse som ligger åpent på internett. Undersøkelsen viser tydligvis at uvaksinerte barn er friskere enn vaksinerte, men for å konkludere med det så bør en vise til noe annet enn dette. Keysan linker selvsagt til sine meningsfeller, Gary Null og Andrew Wakefield, samt den polske studien som vi tok for oss tidligere.

Keysan fortsetter også med nedlatende tone, og lite saklige kommentarer. Noe som virkelig dreper en hver mulighet for fornuftige diskusjoner.

 Skjermbilde 2013-11-07 kl. 22.08.02

En ting som er sikkert er at Keysan garantert treffer flere av sine likesinnede på denne gruppen. En av de mest sentrale i Vaksineaksjon.no er en mann ved navn Rolf Erik Hanssen. Du kan lese litt om han herher og her.

Kilder:

http://www.fhi.no/artikler/?id=68694

Jacobsen, D. Kjeldsen, S, E. Ingvaldsen, B. Buanes, T. Røise, O (2010). Sykdomslære: Indremedisin, kirurgi og anestesi (2. utgave, 3 opplag). Oslo: Gyldendal Norske Forlag AS

Jefferson T, Di Pietrantonj C, Rivetti A, Bawazeer GA, Al-Ansary LA, Ferroni E. Vaccines for preventing influenza in healthy adults. Cochrane Database of Systematic Reviews 2013, Issue 6. Art. No.: CD001269. DOI: 10.1002/14651858.CD001269.pub4

Koplow, D, A. (2004). Smallpox: The fight to eradicate a global scourge. University of California press.

Roush, S, W. Murphy, T, V. The Vaccine-Preventable Disease Table Working Group (2007). Historical comparison of morbidity and mortality for vaccine-preventable diseases in the United States. JAMA. 2007;298(18):2155-2163. doi:10.1001/jama.298.18.2155